MALAY Research Journal


Overview

taperAng Malay, ay isang international refereed at abstracted journal na multi-disiplinari sa Filipino, ay inililimbag makalawa isang taon sa ilalim ng pamamahala ng De La Salle University Publishing House para sa Pamantasang De La Salle. Bilang journal na multi-disiplinari, nagtatampok ang Malay ng mga papel, pananaliksik, at artikulong naglalahad ng mga kaisipan at kaalaman mula sa iba't ibang disiplina sa larangan ng Araling Filipino. Ang mga ideya, pagkukuro, at paninindigan ng mga may-akda ay pananagutan nila at hindi repleksyon ng mga paghahaka at patakaran ng Mga Patnugot, ng Kaguruan, o ng Pangasiwaan ng Pamantasang ito.

Halaga ng Taunang Subskripsyon: Laybrari/Silid aklatan, institusyon sa labas ng Pilipinas: US$40 (surface mail), US$50 (koreo). Indibidwal/Isahan: US$25 (surface mail), US$35 (koreo). Halaga ng subskripsyon sa Pilipinas para sa laybrari at institusyon: PhP1,500/Isahan: PhP1,300. Makipag-ugnayan na lamang po kay Ms. Joanne T. Castañares sa anumang detalye tungkol sa subskripsyon o mag-mail sa: joanne.castanares@dlsu.edu.ph


Karapatang-ari © 2014 ng Pamantasang De La Salle


Reserbado ang lahat ng karapatan. Alinmang bahagi ng librong ito ay hindi maaaring kopyahin o isulat sa anumang anyo maging ito ay palimbag o elektroniko, kaya'y itanghal nang pormal at may bayad nang walang pahintulot ng tagapaglathala o ng may-akda.


ISSN – 0115-6195


Inilathala ng De La Salle University Publishing House
2401 Taft Avenue, Manila, Philippines 1004
Tel. No. (632) 524-4611 loc 271
Telefax: (632) 523-4281

Emails: dlsupublishinghouse@dlsu.edu.ph or dlsupublishinghouse@gmail.com

Website: www.dlsu.edu.ph

Ang De La Salle University Publishing House ang tanggapang pampublikasyon ng Pamantasang De La Salle, Pilipinas

MGA PATNUGOT

Punong Editor
Florentino T. Timbreza, PhD
Pamantasang De La Salle, Filipinas
Email: florentino.timbreza@dlsu.edu.ph

Tagapamahalang Editor
Rowell D. Madula
Pamantasang De La Salle, Filipinas
Email: rowell.madula@dlsu.edu.ph

INTERNASYONAL NA LUPON NG MGA PATNUGOT

Efren Abueg
Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas
Rebecca T. Añonuevo
Kolehiyo ng Miriam, Filipinas

Joi Barrios
University of California Berkeley, USA
Aurora E. Batnag
Samahan ng mga Tagasalin, Filipinas

Rick C. Bonus
University of Washington, USA
Pamela C. Constantino
Unibersidad ng Pilipinas, Filipinas

Pamela C. Constantino
Unibersidad ng Pilipinas

Teresita F. Fortunato
Pambansang Samahan sa Lingwistikang Filipino, Filipinas

Francis A. Gealogo
Pamantasang Ateneo de Manila, Filipinas
Jose Rhommel B. Hernandez
Pamantasang De La Salle, Filipinas

Efren B. Isorena
Pamantasang Ateneo de Manila, Filipinas

Bienvenido L. Lumbera
Unibersidad ng Pilipinas
Ruth Elynia S. Mabanglo
University of Hawaii, Manoa, USA

Rhoderick V. Nuncio
Pamantasang De La Salle, Filipinas
Epifanio San Juan Jr.
Philippine Cultural Studies Center,Connecticut, USA

Rolando B. Tolentino
Unibersidad ng Pilipinas
Tereso S. Tullao
Pamantasang De La Salle, Filipinas
Galileo S. Zafra
Osaka University, Japan

Panawagan para sa Kontribusyon sa Malay

Detalye ng Paglilimbag

Nililimbag ang Malay makalawa isang taon sa ilalim ng pamamahala ng De La Salle University Publishing House ng Pamantasang De La Salle, Manila. Bilang multi/interdisiplinaryong journal, nagtatampok ito ng mga papel, riserts, at artikulong naglalahad ng mga kaisipan at kaalaman mula sa Araling Filipino na may tuon sa wika, kultura, at mass media. Ang mga ideya, opinyon, at paninindigan ng mga may-akda ay kanilang pananagutan at hindi sumasalamin sa mga pagkukuro at patakaran ng mga patnugot, ng kaguruan, o ng pangasiwaan ng Pamantasang ito.

Proseso ng Pagrerebyu

Ang mga lathalain ay nirerebyu ng mga miyembro ng Internasyonal na Lupon ng mga Patnugot at ng iba pang mga kilalang iskolar sa kani-kanilang disiplina. Ang bawat artikulo ay nirerebyu ng dalawang iskolar. Sa pagkakataong may magkasalungat na pagpapasya ang naturang dalawang rebyuwer, ito ay ibinibigay sa isa pang rebyuwer. Ang buong prosesong ito ay isinasagawa nang hindi nalalaman ng may-akda kung sino ang rebyuwer ng kanyang artikulo, at gayundin, hindi ipinakikilala sa rebyuwer kung sino ang may-akda ng nirerebyu niyang artikulo.

Mula rito, muling nirerebyu ng Punong Patnugot ang mga nakapasang lathalain mula sa mga naunang nagrebyu nito. Ang mga lathalaing nangangailangan ng medyor na rebisyon ay ibinabalik sa mga may-akda para sa mga kahingian ng mga rebyuwer. Ang mga may-akda ng mga papel na hindi matatanggap ay padadalhan ng liham na maglalaman ng mga puna at komento ng mga nagrebyu. May karapatan ang mga Patnugot na maging pag-aari ang kopya ng lahat ng papel na ipinasa.

Detalye ng Pagsusumite

Ang mga papel (riserts, artikulo, rebyu) ay kailangang nakasulat sa Filipino. Sakaling nasa ibang wika, isasalin ito sa Filipino at tanging ang salin ang ilalathala. Kailangang hindi pa nailalathala o naisumite para sa konsiderasyon sa ibang publikasyon o journal ang mga papel na ipapasa para rito. Isang 200-250 salitang abstrak at limang susing salita, kapuwa nasa wikang Filipino at Ingles, ang hinihiling na kalakip sa papel na may 5,000 hanggang 7,000 salita (20-40 pahina). Ang titulo ng lathalain ay dapat na mayroon ding salin sa wikang Ingles.

Ang papel ay kailangang kompyuterisado sa maikling bond paper na may isang pulgadang palugit sa lahat ng gilid, doble-espasyo, gamit ang font na Times New Roman at may laking 12-puntos, at maayos na naidokumento gamit ang MLA Seventh Edition.

Kailangang minimal ang mga dulong tala. Kung sakaling may larawan o ilustrasyong bahagi ng submisyon, ang file ay kailangang nasa format na jpeg. Hinihiling ang malinaw na kopya. Kailangan ding may kapsiyon at karampatang pagkilala sa pinaghiraman o may-ari/maylikha ng larawan/ilustrasyon. Ang pangalan ng awtor, tirahan, e-mail, at iba pang mahahalagang kontak ay kailangang nakasulat sa hiwalay na papel. Anumang pagkakakilanlan sa identidad ng awtor ay kailangang wala sa manuskrito. Sumulat din ng isa hanggang dalawang talatang bio-note para sa pagkakakilanlan ng may-akda.

Tatlong kopya ng papel ang kailangang isumite (kasama ang soft copy sa cd). Ang isang kopya ay sa patnugutan habang ang dalawa ay ibibigay naman sa mga rebyuwer. Tinatanggap din ang mga submisyon sa pamamagitan ng e-mail sa malayjournal@gmail.com.

Ipadala ang manuskrito at lahat ng kailangan kay Florentino Timbreza, PhD, Punong Patnugot; o kay Rowell Madula, PhD, Tagapamahalang Patnugot, sa De La Salle University Publishing House, Yuchengco Hall, Room 601, Pamantasang De La Salle – Manila, 2401 Taft Avenue, Manila. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tumawag sa (63 2) 524-4611 loc 271 at (63 2) 523-4281 at hanapin si Ms. Joanne T. Castañares.

Publication Issues