Bachelor of Arts in Philippine Studies, major in Filipino in Mass Media
Degree Codes: Program- AB Plan- AB-PHS


Deskripsyon ng Programa

Ang programang AB Philippine Studies Major in Filipino in Mass Media ay nakatuon sa pagaaral sa paggamit ng wikang Filipino sa telebisyon, radyo at print. Saklaw din nito ang fenomenon at kalakaraan ng tao, wikang Filipino, kulturang popular at Pangmadlang Midya sa Pilipinas. Nakapaloob din sa nasabing programa ang tungkol sa pagsasalin para sa telebisyon, radyo at print.

Layunin


 • Pagtataguyod sa usapin ng wikang Filipino bilang usapin ng kultura, kamalayan at diwang Pilipino
 • Pagtugon sa panawagan ng bisyon at misyon ng Pamantasang De La Salle na makabuo ng mga LaSallian Achievers na makakatulong sa pang-angat sa kalidad ng pamumuhay ng kapwa at bansa.
 • Makatugon sa kahilingan ng pamantasan sa pagdedevelop ng mga estudyanteng makabayan at makatao
 • Makatulong sa intelektwalisasyon/pagpapaunlad ng wikang Filipino sa larangan ng Midya.
 • Madevelop ang kasanayan sa pag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino sa Midya.

Profesyon at Karera na Maaring Pasukin


 • Manunulat, Transalator at Editor sa T.V., Radyo at print
 • Cultural officer at Media practitioner
 • Cultural attache sa iba't ibang embahada/bansa
 • Guro at risertser sa akademya
 • Tagapamahala ng Museo at Aklata

Kurikulum

Ang unang limang kurso ang siyang magpapanimula at maglilinang sa kaalaman at konseptong bumubuo sa mga pangunahing teorya sa Araling Filipino, sa wikang Filipino at sa paggamit nito sa Pangmadlang Midya. Ang mga sumusunod na apat na kurso ay para sa kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino sa Pangmadlang Midya.

Mga Medyor Sabjek (36 yunits)


 • Introduction to Philippine Studies (FILSTUD)
 • Introduction to Philippine Popular Cultrue in Mass Media (FILCULM)
 • Introduction to Media Discourse in Filipino (FILDISK)
 • Media Criticism in Filipino (FILMCRI)
 • The Diaspora of Filipino Culture (FILDIAS)
 • Introduction to Audiovisual Translation (FILDUBS)
 • Chinese Language (FILANG1)
 • Spanish Language (FILANG2)
 • Filipino Journal (FILJORN)
 • Analysis of Radio and Print Media Materials in Filipino (FILARAP)
 • Analysis of Television Materials in Filipino (FILATMA)
 • Translation Techniques (FILTRAN)
 • Feature Writing (FEAWRIT)
 • Riserts sa Pangmasang Midya sa Filipino (FILREMA)
 • Practicum (PRCPHM1)
 • Tesis sa Filipino (THSPHM1)

Elektibs


 • The Philippines in the 20th Centruy (CONPHIL)
 • Cultural History of the Philippines (CULTHIS)
 • Philippine Nationalism and Social Movements (PHILNAT)
 • Filipino Philosophy (FIFPHILO)
 • Kasaysayan ng Panitikang Pilipino (LITHIST)
 • Mass Media and Society (SOCIETY)
 • Translation Criticism (FILCRIT)
 • Filipino Film (FILFILM)
 • Identity, Gender and Subjectivity (FILGENS)